โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่หลักในการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนการให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม จึงได้จัดให้มีโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award” (I-New Gen Award) ขึ้น เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจและมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นนักวิจัยและนวัตกร ในอนาคตได้มีเวทีในการแสดงความสามารถพิเศษด้านการประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งจะนำไปสู่ ช่องทางในการขยายฐานบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเทศในอนาคต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านการวิจัยและนวัตกรรม ได้ใช้ศักยภาพในการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ และได้นำเสนอผลงานให้เกิดการพัฒนา ต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ
2. เพื่อพัฒนากลไกเชื่อมโยงเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้านการประดิษฐ์คิดค้นให้เข้าสู่เส้นทางอาชีพด้านวิจัยและนวัตกรรมในภาคการผลิต บริการ สังคม และชุมชน

ระดับการประกวด

1. ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมต้น และมัธยมปลาย)
2. ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.)
3. ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี และปริญญาโท)

กลุ่มเรื่องการประกวด

กลุ่มที่ 1 การเกษตร ประกอบด้วย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีเทคโนโลยีระบบการผลิตและเครื่องจักรกลที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความยั่งยืน การยกระดับสินค้าเกษตรสู่สินค้าปลอดภัย การสร้างความหลากหลาย ของผลิตภัณฑ์ (Product Diversification) การสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) การมีระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) และการพัฒนามาตรฐาน สินค้าเกษตรให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มที่ 2 อาหาร ประกอบด้วย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านอาหารโดยการสร้างมาตรฐานและ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารสำหรับ แต่ละช่วงวัย โดยต้องคำนึงถึงมาตรฐานความสะอาด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มที่ 3 สุขภาพและการแพทย์ ประกอบด้วย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ ในการดูแลรักษา การป้องกันและบำบัด การสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ การอำนวยความสะดวก หรือเพิ่มความสามารถ ในการช่วยเหลือตนเอง การเสริมสร้างสุขภาวะทางกายและจิตใจเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ และประชาชน รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยต้องคำนึงถึง มาตรฐานความปลอดภัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มที่ 4 พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ ประกอบด้วย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการพัฒนานวัตกรรมการผลิตพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับของเสียที่หลากหลายทั้งชนิดและคุณ สมบัติ เช่น ขยะจากอุตสาหกรรม ครัวเรือน รวมถึงของเหลือทิ้งทางการเกษตร ซึ่งของเสียเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปของแหล่งพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทน (Renewable Energy) รวมถึงเคมีชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มที่ 5 การท่องเที่ยว ประกอบด้วย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการใช้องค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์เชื่อมโยงกับทุนทางปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม และความหลากหลาย ทางชีวภาพ เพื่อรังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง รวมถึงการพัฒนาเพื่อส่งออกสินค้าและบริการผ่านของขวัญ ของฝากที่สร้างสรรค์อย่างมีอัตลักษณ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง