อาหารไก่จากนางน้อยผสมเปลือกทุเรียนภูเขาไฟ

Chicken feed from nang noi mixer lava durian peel

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อาหารไก่จากนางน้อยผสมเปลือกทุเรียนภูเขาไฟ
รายละเอียดโดยย่อ: อาหารไก่จากนางน้อยผสมเปลือกทุเรียนมีสารอาหารจำเป็นที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนบ้านปราสาท
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศิฑา เทภูเขียว / 0943090556 / dream_tar7793@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ทัศนีย์ สมศรี

2. เมธาวี ทองพา

3. เสาวภา โคมชัย

4. ชัยวัฒน์ ประโลม

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. ด.ญ.จิรัญญา ไพฑูรย์

2. ด.ญ.นารีรัตน์ เจริญจิตร

วิดีโอ: https://youtu.be/odEzsUpJHqY