อุปกรณ์ตรวจวัด และควบคุมค่า pH ของน้ำในบ่อเลี้ยงปลาดุก ร่วมกับ application ใน Smart Phone

Device to measure and control the pH of the water in the catfish pond together with the application in the Smart Phone

มัธยมศึกษา/เกษตร

1 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อุปกรณ์ตรวจวัด และควบคุมค่า pH ของน้ำในบ่อเลี้ยงปลาดุก ร่วมกับ application ใน Smart Phone
รายละเอียดโดยย่อ: สามารถช่วยเกษตรกรในการตรวจสอบ และควบคุมค่า pH ของน้ำในบ่อเลี้ยงปลาดุกให้เหมาะกับปลาที่เลี้ยง
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนผดุงปัญญา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วาณิช แก้วเลิศ / 0898393789 / wanit2002@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายธีระพัฒน์ จ่อนตะมะ

2. นางสาวศุภจิรา ่่อ่ำเทศ

3. นางสาวกษิรา กวินวาณิช

วิดีโอ: https://youtu.be/1nkZhgboMg8