เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำอัตโนมัติ

Automatic Water Transfused Change

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำอัตโนมัติ
รายละเอียดโดยย่อ: สะดวกสบาย ลดความยุ่งยากในการเตรียมอุปกรณ์ รวดเร็วโดยการควบคุมการทำงานในระยะทางไกลได้ผ่านแอปพลิเคชัน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเซนต์เทเรซา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์จิราวรรญ จันทจร / 0934980072 / chirawan29ch@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวณญาดา จิตร์วัฒนาสุข

2. นางสาวนวรัตน์ ทองเดือน

3. นายไชยพัฒน์ ชวนนอก

4. นายณัชพล พันธ์สาง

5. นางสาวรติรัตน์ ทิมย้ายงาม

วิดีโอ: https://youtu.be/WDtNvypDO8k