การแปรรูปกระดาษเหลือใช้เป็นดินในการปลูกหญ้าแพงโกล่า เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือในอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์

Bioconversion of waste paper into soil for growing pangola grass to encourage cattle farm in phichai district uttaradit

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การแปรรูปกระดาษเหลือใช้เป็นดินในการปลูกหญ้าแพงโกล่า เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือในอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์
รายละเอียดโดยย่อ: การนำกระดาษเหลือใช้แปรรูปเป็นดินใช้เพาะปลูกพืชเป็นการหมุนเวียนกระดาษที่เหลือใช้คืนสู่ธรรมชาติยั่งยืน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนพิชัย
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ว่าที่ร.ต.หญิงฉัตรกมล เชื้อสะอาด / 0654690935 / Krueve95@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ชลชาต โพธิ์แย้ม

2. สุจินดา มีรอด

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวนิตญา เเตงแก้ว

2. นางสาวทิพารัตน์ เพ็ชรโกมล

3. นางสาวพรณกาญจน์ ไทยสามเสน

4. นางสาวพัชพร บุญคง