เครื่องคัดแยกขนาดปลา

Fish size sorting machine

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องคัดแยกขนาดปลา
รายละเอียดโดยย่อ: สามารถนำไปใช้คัดแยกขนาดปลาได้จริง ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ที่ใช้ทำมีราคาถูก
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนศรียาภัย
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศิริพร จิ๋วสุวรรณ / 0878962301 / tc333@sriyapai.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ธีรภาพ แก้วอ่อน

2. อวยชัย ทรงมุสิก

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวพิชญ์สินี วิเศษสุข

2. นางสาวพิมพ์พลอย ดิษฐบำรุง

3. นางสาววิภาวี ปราสาทิกะพันธ์

วิดีโอ: https://youtu.be/HJJ6gRqiBWE