เครื่องวัดความสุกของทุเรียน รุ่นที่ 2

Maturity meter of Durians V.2

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องวัดความสุกของทุเรียน รุ่นที่ 2
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นเครื่องวัดค่าระดับความสุกของทุเรียนโดยประมวลค่าความถี่เสียงแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นตัวเลขของความสุก
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนศรียาภัย
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศิริพร จิ๋วสุวรรณ / 0878962301 / tc333@sriyapai.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ดุษฎีพฤฒิ ชุ่มกลิ่น

2. อวยชัย ทรงมุสิก

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวนิชาภัทร เนตรสุวรรณ

2. นางสาวรียากร เกรียงไกร

3. นางสาวมัลลิกา มากทุ่งคา

4. นางสาวเปมิกา ครองทรัพย์

วิดีโอ: https://youtu.be/k1pWL2Dpyd4