ถ่านจากมูลวัว

Biochar

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ถ่านจากมูลวัว
รายละเอียดโดยย่อ: เมื่อเกิดปัญหาด้านพลังงานจึงคิดค้นแหล่งพลังงานทดแทนโดยนำมูลวัวและถ่านโกงกางมาแปรรูปแทนพลังงานเดิม
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนศรียาภัย
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศิริพร จิ๋วสุวรรณ / 0878962301 / tc333@sriyapai.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ธีรภาพ แก้วอ่อน

2. กัญชิตา วีระวรรณโณ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวจิณณพัต เกื้อบุญแก้ว

2. นางสาวนันท์นภัส เกษวิริยะการณ์

3. นางสาววรรณ์อัปสร แก้วมะหิงษ์

4. นางสาวธนัสถา ซังทอง