อุปกรณ์ช่วยเก็บก้อนยางพารา

A Tool to take the cup lump rubber

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อุปกรณ์ช่วยเก็บก้อนยางพารา
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรในการเก็บก้อนยางพาราได้อย่างรวดเร็วกว่าปกติ 2 เท่า
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ซาฝีน๊ะ กลางเดือน / 0874915115 / jejesafeenah@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. วิจิตรา จินตนพันธ์

2. เขมชาติ ไชยจันทร์

3. ภานุวัตร ชูราศรี

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายสรายุทธ พรหมแพทย์

2. นางสาวกัญญ์วรา สดรุ่ง

3. นางสาวนารีรัตน์ พัดพรม

4. นางสาวณพชรมณี มีพัฒน์

5. นางสาวครองขวัญ มีสิทธิ์