การศึกษาสภาพแวดล้อมของผักหวานป่า (Melientha suavis) เพื่อพัฒนาระบบพี่เลี้ยงเทียมที่ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต

A Study of the Circunstances of Melientha suavis in Order to Develop an Artificial Pretecting and Feeding System That Pr

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การศึกษาสภาพแวดล้อมของผักหวานป่า (Melientha suavis) เพื่อพัฒนาระบบพี่เลี้ยงเทียมที่ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต
รายละเอียดโดยย่อ: พี่เลี้ยงเทียมที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตให้ผักหวานป่าได้จะทำให้สามารถปลูกทดแทนผักหวานป่าตามธรรมชาติที
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ชุมพล ชารีแสน / 0985847880 / krupea2@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ภาคภูมิ เนียมบุญ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายณุชากร สินธุศิริ

2. นายนันทิฒน์ จิตต์พิริยะการ

3. นายปัญจพล รุ่งวิริยะวณิช