เครื่องบำบัดน้ำอัตโนมัติเพื่อการอุปโภคขนาดพกพา เพื่อใช้งานในพื้นที่ห่างไกล

Automatic portable water treatment machine for consumption for use in remote areas

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องบำบัดน้ำอัตโนมัติเพื่อการอุปโภคขนาดพกพา เพื่อใช้งานในพื้นที่ห่างไกล
รายละเอียดโดยย่อ: พัฒนาเครื่องกรองน้ำเพื่อนำน้ำไปใช้ในการอุปโภคในพื้นที่ห่างไกล
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ผกาวรรณ กลางชมภู / 0807531587 / phakawan.klangchomphu@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวสุภัสสรา ชาประดิษฐ์

2. นางสาวณัฐนันท์ เหล่าจันทร์อัน

3. นายนฤเบศ แก้วมาลา

วิดีโอ: https://youtu.be/OTPgxL1C8rQ