ผลของสารสกัดมิวซิเลจจากผักและผลไม้ต่อการชะลอการสุกของกล้วยเล็บมือนาง

Effect of Musilage extract from vegetables and fruits on delaying ripening of lebmuernang banana

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ผลของสารสกัดมิวซิเลจจากผักและผลไม้ต่อการชะลอการสุกของกล้วยเล็บมือนาง
รายละเอียดโดยย่อ: การนำพืชท้องถิ่นมาสกัดมิวซิเลจเพื่อชะลอการสุกของกล้วยเล็บมือนางซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพร
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนศรียาภัย
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศิริพร จิ๋วสุวรรณ / 0878962301 / tc333@sriyapai.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. อรไท คงไพฑูรย์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายธนธรณ์ ดิรัญเพชร์

2. นายรติภัทร บัวแก้ว

3. นางสาวธัญญรัตน์ ขำขาว

4. นางสาวศิโรธร ชูขจร