รถต้นแบบในการไถพรวนดิน

Plow Car

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: รถต้นแบบในการไถพรวนดิน
รายละเอียดโดยย่อ: รถต้นแบบในการไถพรวนดิน(Plow Car) สามารถควบคุมผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์อรอนงค์ แก้วนอก / 0844288162 / farsai_007@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. วรรณกร ปานะโปย

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวกฤติยาพร โปร่งจิต

2. นางสาวจิรพร จันดี

3. นางสาวอริศตา วิเชียร