ผลิตภัณฑ์จากเเหนเเดง (Azolla Microphylla)

Product of Azolla Microphylla

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ผลิตภัณฑ์จากเเหนเเดง (Azolla Microphylla)
รายละเอียดโดยย่อ: แหนแดงเป็นพืชที่มีไนโตรเจนสูง เสมือนโรงงานผลิตไนโตรเจน เหมาะกับการเป็นปุ๋ยคุณภาพดี สามารถนำมาแปรรูปเป็นปุ๋ยและอาหารสัตว์อัดเม็ด ช่วยลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยและอาหารสัตว์ เนื่องจากแหนแดงเป็นพืชที่สามารถขยายพันธุ์ได้ง่าย เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว พืชที่มีไนโตรเจนสูง สามารถนำมาใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ 1. อาหารสัตว์อัดเม็ดจากแหนแดง เป็นอาหารอัดเม็ดที่มีส่วนผสมของแหนแดง ให้โปรตีนสูง เหมาะกับสัตว์กินพืช 2.ปุ๋ยอินทรีย์จากแหนแดง เป็นปุ๋ยเม็ดที่มีธาตุไนโตรเจนสูง ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช เหมาะกับพืชทั่วไป 3.น้ำหมักชีวภาพจากแหนแดง เป็นน้ำหมักชีวภาพที่มีธาตุไนโตรเจนสูง บำรุงดิน เร่งการเจริญเติบโต เหมาะกับพืชผักสวนครัว 4. กระถางอุ้มน้ำจากแหนแดง กระถางสามารถย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย มีไนโตรเจนสูง อุ้มน้ำได้ดี เหมาะกับการเพาะต้นกล้า
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วิจิตรา จินตนพันธ์ / 0901685898 / yuriko_pink@kandit.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สุพรนิตย์ อนุรักษ์ลิ้มสกุล

2. กัลยรัตน์ วงกต

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวกนกวรรณ รัตนเดชากร

2. นายอัจฉริยะ มากมี

3. นางสาวกมลวรรณ กองมณี

4. นางสาววาสิตา หีตหนู

5. นางสาวอภิสมัย นุ้ยสุวรรณ