การพัฒนา Web Application วิเคราะห์คุณภาพดินที่เป็นประโยชน์ในการปลูกพืชในท้องถิ่น

Developing a Web Application to analyze soil quality that is useful in growing local crops.

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การพัฒนา Web Application วิเคราะห์คุณภาพดินที่เป็นประโยชน์ในการปลูกพืชในท้องถิ่น
รายละเอียดโดยย่อ: Web Application ก็สามารถแสดงข้อมูลสำหรับเกษตรกรที่ประสบปัญหาการปลูกพืชแล้วไม่ได้ผลผลิตได้ทันทีรวมถึง
สถาบันการศึกษา: กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ชุมพล ชารีแสน / 0985847880 / krupea@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ธารทิพย จันทรนิมะ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวภัสยาพร กัลยาสนธิ์

2. นางสาววชิรญาณ์ เลยะกุล

3. นางสาวศุภรดา กองจินดา