แอปพลิเคชันประมูลซื้อขายผลไม้ตลาดล่วงหน้าด้วยการวิเคราะห์ผลผลิต Machine learning

A preliminary fruit futures auction application with machine learning yield analysis

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แอปพลิเคชันประมูลซื้อขายผลไม้ตลาดล่วงหน้าด้วยการวิเคราะห์ผลผลิต Machine learning
รายละเอียดโดยย่อ: ใช้IOTส่งข้อมูลให้AIประมวลผล ข้อมูลเป็นแบบreal time คาดว่าสามารถพยากรณ์ผลผลิตได้ถูกต้อง 70% ขึ้นไป
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์อานนท์ มากมี / 0817402437 / arnon.m@chs.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ฉวีวรรณ มากมี

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวศุภิสรา ชมภูน้อย

2. ด.ญ.วริศรา จ้อยทอง

วิดีโอ: https://youtu.be/VXFgKTVE-5A