การผลิตปุ๋ยหมักจากทะลายปาล์มเร่งการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์จากกระเพาะรูเมนควาย

Production compost from palms accelerate degradation with microorganisms from the buffalo rumen.

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การผลิตปุ๋ยหมักจากทะลายปาล์มเร่งการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์จากกระเพาะรูเมนควาย
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นปุ๋ยหมักจากทะลายปาล์มที่ใช้เวลาในการหมักสั้นมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชสูงสามารถทดแทนปุ๋ยเคมีได้
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ภาวิณี สุพลแสง / 0850008627 / pavinee.sr@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ชาลี สุพลแสง

2. ชลันดา ประยูรเสาวภาคย์

3. ลัดดาพร แสงทอง

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายวัชระ ชาดีกรณ์

2. นายสิทธิพงศ์ กุลมณี

3. นางสาวนันท์นภัส ลือคำหาญ

วิดีโอ: https://youtu.be/xBCmjmyi0oA