เครื่องอัจฉริยะเก็บผลปาล์มร่วงโดยใช้พลังงานลม

Smart machine collects fallen palm fruit by wind power

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องอัจฉริยะเก็บผลปาล์มร่วงโดยใช้พลังงานลม
รายละเอียดโดยย่อ: ความสำคัญ เป็นเครื่องที่ช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มรายได้ และไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพให้แก่ชาวสวนปาล์ม
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนตะโหมด
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์นัยนา หมื่นห่อ / 0892978156 / naiyana.nachatree@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. เสาวลักษณ์ พรหมจันทร์

2. ลักษณาภรณ์ ศิริมุสิกะ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายกฤตนุ เงินเรือง

2. นางสาวอารีย์รัตน์ ชนะโก

3. นางสาวณัฐณิชา อักษรชู

วิดีโอ: https://youtu.be/5nUZwdFx3hU