โรงเรือนจําลองสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกพืช

smart simulation greenhouse

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: โรงเรือนจําลองสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกพืช
รายละเอียดโดยย่อ: ผลงานของเราคือ“โรงเรือนจําลองสภาพแวดล้อม”ที่ช่วยให้ปลูกพืชพันธ์ที่ลากหลายโดยมีระบบการดูแลอัตโนมัติ
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์มูฮัมหมัดคอลีล บินอะฮ์หมัด / 0876308352 / kholil@hwks.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. พาฎีละห์ หามะ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายฮนีฟ ต่วนมีเด่น

2. นายฟะฮ์มีย์ นะโก๊ะ

3. นายกัณตะวี สุขสมบูรณ์

4. นายญุนดีย์ สังขาว

5. นายชนะภูมิ หมัดหมาน

6. นายวันมุฮัยมิน เหละดุหวี