แอพพลิเคชั่นรายงานข้อมูลต้นไม้อัจฉริยะ

Smart Tree Data Reporting Application

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แอพพลิเคชั่นรายงานข้อมูลต้นไม้อัจฉริยะ
รายละเอียดโดยย่อ: ScanQRCodeในสถานที่เพื่อเข้าไปดูข้อมูลของต้นไม่ที่ได้บันทึกไว้
สถาบันการศึกษา: วชิรวิทย์เชียงใหม่
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พัชราวไล ก้อนทอง / 0918501718 / gonthongsc@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ชนัยชนม์ ก้อนทอง

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายปาณสิน เหมือนแสง

2. นายภัสกร บุษดี

3. นายธนกร เรือนสุวรรณ