ถุงเพาะชีวภาพจากเส้นใยใบสับปะรดผสมขี้เถ้าแกลบ

Biological bag made from pineapple leaf fiber mixed with rice husk ash

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ถุงเพาะชีวภาพจากเส้นใยใบสับปะรดผสมขี้เถ้าแกลบ
รายละเอียดโดยย่อ: ถุงเพาะชีวภาพที่สามารถนำไปปลูกพืชได้ทุกชนิดและปลูกลงทั้งถุงได้เพราะถุงจะย่อยสลายไปอาหารและลดกรดในดิน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ภาวิณี สุพลแสง / 0850008627 / pavinee.sr@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ชาลี สุพลแสง

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายภานุ โพธิ์สุ

2. นายกิตติศักดิ์ สาเคดา

3. นางสาวนงนภัส โมยะ