ปุ๋ยหมักวิเศษ

Compost magic

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ปุ๋ยหมักวิเศษ
รายละเอียดโดยย่อ: ปุ๋ยหมักนี้สามารถทำเองได้ง่ายๆโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่หาได้ง่ายตามชุมชนทั่วไปช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตงอกงามปลอดสารเคมี
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สมเกียรติ แก้ววิเวก / 0831271157 / skkaewwiwek@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวนภัสสร ศรีไวทย์

2. นางสาวธาริณี ม่วงจันทึก

3. นางสาวปิยมาศ เทียนประสาท

วิดีโอ: https://youtu.be/SNimKf1qkKg