ถุงมือตรวจวัดระดับความสุกทุเรียน

DURIAN MATURITY DETECTOR GLOVES

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ถุงมือตรวจวัดระดับความสุกทุเรียน
รายละเอียดโดยย่อ: ถุงมือตรวจวัดระดับความสุกของทุเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยสามารถบอกระดับความสุกได้ 4 ระดับ
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสตรีพัทลุง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ณรงค์ บัวเพชร์ / 0910131726 / narong@spt.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ชนกชนม์ ชนะสงคราม

2. พัชราภรณ์ ช่วยสง

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายอภิลักษณ์ จินตาคม

2. นายธนดล แก้วด้วง

3. นายพัชรคีรี สีชาติ

4. นายเอกภพ หนูทอง

5. นางสาวศนิ รักสกุล

วิดีโอ: https://youtu.be/4UfkXgtyC0I