เครื่องแจ้งเตือนฝนตกและวัดอุณหภูมิความชื้นแบบอัตโนมัติสำหรับชาวสวนยางพารา

Humidity and rainfall measurement instrument for Hevea

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องแจ้งเตือนฝนตกและวัดอุณหภูมิความชื้นแบบอัตโนมัติสำหรับชาวสวนยางพารา
รายละเอียดโดยย่อ: เครื่องแจ้งเตือนฝนตกฯ จะแจ้งเตือนถึงช่วงที่เหมาะสมในการเก็บน้ำยางพาราและบอกความชื้นและอุณหภูมิ
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสตรีพัทลุง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ณรงค์ บัวเพชร์ / 0910131726 / narong@spt.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. พัชราภรณ์ ช่วยสง

2. ชนกชนม์ ชนะสงคราม

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายอภิลักษณ์ จินตาคม

2. นายธนดล แก้วด้วง

3. นายพัชรคีรี สีชาติ

4. นางสาวศนิ รักสกุล

5. นายเอกภพ หนูทอง