โครงงานการพัฒนากับดักแมลงวันทองจากพฤติกรรมของแมลงวันทอง

PY Fruit fly

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: โครงงานการพัฒนากับดักแมลงวันทองจากพฤติกรรมของแมลงวันทอง
รายละเอียดโดยย่อ: กับดักแมลงวันทองใช้วัสดุธรรมชาติอาศัยพฤติกรรมการล่อแมลงโดยใ้ช้สีในการล่อแมลงและดึงดูดในการกำจัดแมลง
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศิลปกรณ์ จันทไชย / 0909276263 / sinlapakon@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สุทธิดา อรรคสังข์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวสุพรรษา ประวิทย์สิทธิกุล

2. นางสาวธันยพร ก้อนสิน

3. นางสาวศุภดา แสนสุริวงศ์