เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพข้าวไรซ์เบอรี่สำเร็จรูป

Riceberry Drink for Healthy

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพข้าวไรซ์เบอรี่สำเร็จรูป
รายละเอียดโดยย่อ: เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพข้าวไรซ์เบอรี่สำเร็จรูป เป็นเครื่องดื่มพร้อมดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนบ้านปราสาท
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศิฑา เทภูเขียว / 0943090556 / dream_tar7793@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. เมธาวี ทองพา

2. ทัศนีย์ สมศรี

3. เสาวภา โคมชัย

4. ชัยวัฒน์ ประโลม

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. ด.ญ.อำพร บุตรเครือ

2. ด.ญ.สไบทิพย์ แสงเพ็ง