เครื่องปั๊มปั้นเม็ดบัวลอย

AAA

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องปั๊มปั้นเม็ดบัวลอย
รายละเอียดโดยย่อ: เครื่องปั๊มปั้นเม็ดบัวลอย สามารถปั้นเม็ดบัวลอยได้สูงสุดไม่เกิน 91 เม็ด ได้ขนาดของเม็ดบัวลอย 10x10 mm
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สุริยา สินชุม / 0902971182 / sinchum1972@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สุปรียา สะวานนท์

2. เกศินี ทองสรรค์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายวรรณ ศรีนวล

2. นางสาววิภาดา เถาว์โท

3. นายธนวัฒน์ สิงแก้ว