อุปกรณ์ปอกเปลือกมังคุด

Mangosteen peeling device

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อุปกรณ์ปอกเปลือกมังคุด
รายละเอียดโดยย่อ: อุปกรณ์ปอกเปลือกมังคุดพัฒนาโดยใช้หลักการทำงานของกรรไกร ช่วยอำนวยความสะดวกและเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนบ้านปราสาท
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศิฑา เทภูเขียว / 0943090556 / dream_tar7793@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. เมธาวี ทองพา

2. ทัศนีย์ สมศรี

3. เสาวภา โคมชัย

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. ด.ช.ภัทรจาริน ทองจันทร์

2. ด.ช.ธีรวุฒิ สุดสวาท

วิดีโอ: https://youtu.be/T1FH7zntPNg