บรรจุภัณฑ์ไบโอพลาสติกสำหรับนวัตกรรมเขียวจากเส้นใยเซลลูโลสจากวัชพืชในพื้นที่ชุ่มน้ำ

Bioplastic for green innovation by cellulose fiber from weets in the wet land.

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: บรรจุภัณฑ์ไบโอพลาสติกสำหรับนวัตกรรมเขียวจากเส้นใยเซลลูโลสจากวัชพืชในพื้นที่ชุ่มน้ำ
รายละเอียดโดยย่อ: สามารถใช้ของเสียอย่างชีวมวลสําหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ชีวภาพย่อยสลายสามารถลดการก่อให้เกิดปัญหาจากการใช้โฟม
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์เพื่อนจิต สิงห์เผ่น / 0897046609 / puenchit.s@chs.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวพิชญาภา สมยาโรน

2. นางสาวปรียาภัทร แป้นน้อย