เส้นขนมจีนจากผักพื้นบ้านและเห็ดในท้องถิ่น

rice vermicelli of Vegetables, Thai and wild mushrooms.

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เส้นขนมจีนจากผักพื้นบ้านและเห็ดในท้องถิ่น
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นการนำพืชและเห็ดพื้นถิ่นที่มีมากในฤดูฝน มาทำเป็นเส้นขนมจีนทั้งสดและแห้ง
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนปลาปากวิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สิทธิชัย ยางธิสาร / 0898619668 / sittmin.2518@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. นาฎยา ไล้สีดา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวปนัดดา ไก่สะแก้ว

2. นางสาวพรลดา ตรงดี

3. นางสาวสิริมาภรณ์ สมใจ

4. นางสาวปัญญาทิพย์ แพงคำฮัก

5. นายณัฐภาส วังทะพันธ์

วิดีโอ: https://youtu.be/eEmAs0CAKhk