การผลิตภาชนะจากกาบไม้ไผ่โดยเครื่องกดขึ้นรูปที่มีคุณสมบัติในการต่อต้านเชื้อราด้วยสารเคลือบไคตินจากเปลือกปูเหลือใช้

THE PRODUCTION OF UTENSILS USING BAMBOO BRACTS WHICH CAN CONTRIBUTE TO THE ANTI-FUNGAL ACTIVITY FROM COATING CRAB CHITIN

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การผลิตภาชนะจากกาบไม้ไผ่โดยเครื่องกดขึ้นรูปที่มีคุณสมบัติในการต่อต้านเชื้อราด้วยสารเคลือบไคตินจากเปลือกปูเหลือใช้
รายละเอียดโดยย่อ: ผลิตภัณฑ์จากกาบไม้ไผ่สามารถใช้บรรจุอาหารได้จริง ย่อยสลายได้ง่ายและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนกำเนิดวิทย์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศรัณย์ นวลจีน / 0805759080 / sarun.n@kvis.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ประสงค์พร เรืองพีระศิริ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายกัญจนจักก์ สุขประเสริฐ

2. นายเจ้าใจ เหล่าลุมพุก

3. นางสาวปริยากร ตั้งวิไลเสถียร

วิดีโอ: https://youtu.be/O0fxErFKYVo