ชาสมุนไพรจากใบกระท่อม

Kratom herbal tea (TomTomTea)

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ชาสมุนไพรจากใบกระท่อม
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นผลิตภัณฑ์แนวใหม่ที่ช่วยให้ทุกคนเห็นถึงสรรพคุณของใบกระท่อม และช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์อิทธิฤทธิ์ วรรณโร / 0817679594 / ittirit_w@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สุพรนิตย์ อนุรักษ์ลิ้มสกุล

2. ภานุวัตร ชูราศรี

3. อัจฉรา เปรมปรีดา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายสิทธิพร ชัยพรหม

2. นายอภิรักษ์ เทพรักษ์

3. นางสาวอทิยา แดงเนื่อง

4. นางสาวมุ่นเกล้า ช่วยสัน

5. นางสาวจันทปภา ช่วยเพ็ง

วิดีโอ: https://youtu.be/vJN9MgDKXjA