อาหารแปรรูปจากหน่อไม้กิมจู

Processed food from Gimju bamboo shoots

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อาหารแปรรูปจากหน่อไม้กิมจู
รายละเอียดโดยย่อ: หน่อไม้ไผ่หวานกิมจู มาแปรรูปเป็นอาหารคาวคือ จ๊อกุ้งไส้หน่อไม้ และอาหารหวาน คือ ขนมไผ่แก้ว
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์นุชสรา ไชยจันทร์ / 0980547873 / kruaiwsaichon@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ชุติมณฑน์ พุ่มมณี

2. สิริมล มาฆทาน

3. ภัทรดา คงสุด

4. ซาฝีน๊ะ กลางเดือน

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวภัทรวรรณ เวชกุล

2. นางสาวนิศารัตน์ ชุมชัยทอง

3. นางสาวสลิลทิพย์ บุญรัก

4. นายศรันยวัฒน์ นุ้ยสินธ์

5. นายยศภัทร สีคำ

วิดีโอ: https://youtu.be/TTsdqDLNIXk