เครื่องปั๊มชามพลังงานแสงอาทิตย์

Solar Leaf Plant Pump

มัธยมศึกษา/อาหาร

3 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องปั๊มชามพลังงานแสงอาทิตย์
รายละเอียดโดยย่อ: เครื่องปั๊มชามพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และชุมชน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วันศิริ สมบุญ / 0867989029 / wansiri@pj.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. รพีพร ทองเพ็ชร

2. พิมพ์พร สมงาม

3. กัทลี สังขวร

4. ธนโชติ ทองพิมล

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายเมธี มีลาภ

2. นายยศกร ศิริไพบูลย์

3. นายอนาวิน ปมูลจะกา