เครื่องกรองน้ำพลังงานแรงดันอากาศ

Air pressure water purifier

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องกรองน้ำพลังงานแรงดันอากาศ
รายละเอียดโดยย่อ: สะดวกสบาย รูปลักษณ์ทันสมัย ใส้กรอง 6 ชั้น ใช้แรงดันเป็นพลังงานหลัก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สถาบันการศึกษา: ธาตุนารายวิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ณัฐกร นันทะแพง / 0934263618 / nattakron.tung@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สุกัญญา นันทะแพง

2. ณัฐศักดิ์ การุณ

3. ปัทมาพร ยาเสร็จ

4. ธีรพัฒน์ ม่อมพะเนาว์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวปนัดดา ลืออำนาจ

2. นางสาวกนกวรรณ นะคะจัด

3. นางสาวปนัดดา ชุมนวล

วิดีโอ: https://youtu.be/vzFEb2tYL5c