เครื่องวัดความสุกของทุเรียนระบบอัตโนมัติโดยใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ในรูปแบบเชิงตัวเลข

Automatic Durian's Ripeness Meter by Temperature Sensor in numerical form

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องวัดความสุกของทุเรียนระบบอัตโนมัติโดยใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ในรูปแบบเชิงตัวเลข
รายละเอียดโดยย่อ: สามารถวัดระดับความสุกของทุเรียนได้ 4 ระดับ และสามารถคาดการณ์ระยะเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงความสุก
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนพัทลุง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วรธ โสเจยยะ / 0836167209 / varot.so@pt.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ติรณันต์ ชูรักษ์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายเจษฎา คงสีปาน

2. นายสิรภพ จิณรัฐ

3. นายณัฐนันท์ ไชยรักษ์