การศึกษาการผลิตโปรตีนเกษตรจากกากถั่วเหลือง

The study of making Plant-based Protein from soybean meal.

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การศึกษาการผลิตโปรตีนเกษตรจากกากถั่วเหลือง
รายละเอียดโดยย่อ: ผลิตโปรตีนจากกากถั่วเหลืองที่เหลือใช้ในครัวเรือนที่มีต้นทุนในการผลิตต่ำและเป็นอาหารสำหรับผู้สูงวัย
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์กีรติกานต์ ไชยโคตร / 0612929459 / keeratikan.c@prc.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ขัติยา ปิยะรังษี

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. ด.ช.ชายวิน วรทรัพย์ไพศาล

2. ด.ช.กัณฑ์ทวี ฑีฆะสุข

3. ด.ช.ปุณณ ปุณณบุตร