ไรซ์เบอร์รี่ ไรซ์ ยีสต์

Riceberry Rice’s Yeast

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ไรซ์เบอร์รี่ ไรซ์ ยีสต์
รายละเอียดโดยย่อ: ไรซ์เบอร์รี่ ไรซ์ ยีสต์ เป็นผลิตภัณฑ์ยีสต์น้ําเข้มข้น ซึ่งได้จากการศึกษา ทดลองและเปรียบเทียบการเลี้ยงยีสต์จากข้าว 3 ชนิด
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์เฉลิมเกียรติ เพ็ชรภู่ / 0850415903 / pchaloemkiat@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวกฤตยา พันธุ์แพง

2. นางสาวจิดาภา ลิ้มวัฒนา

วิดีโอ: https://youtu.be/qEgVrwS8jDU