เตาอบ2 in 1พลัส

Oven 2 in 1 Plus

มัธยมศึกษา/อาหาร

1299 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เตาอบ2 in 1พลัส
รายละเอียดโดยย่อ: ลดปัญหามลพิษต่าง ๆ ของโลกและช่วยลดค่าใช้จ่าย
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สุรัตวดี แสงนิล / 0806367140 / lamai.tookta@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ละมัย บุญช่วย

2. อรทิรา รัตน์พงษ์โสภิต

3. วรัญญา บุญมา

4. พัชรินทร์ วายุแสง

5. ณัฐสุดา โสภณ

6. ปฏิพัทธ์ จารุไชย

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายกล้าวิทย์ ตันมุ่ยฮ้อ

2. นายจักรกฤษณ์ รอบคอบ

3. นายสุรัตน์ ชัยมา

4. นางสาวกุลปริยา ละวรรณวงษ์

5. นางสาวเบญญาภา ขุนหอคำ

วิดีโอ: https://youtu.be/_JfNR0xWPwE