กระป๋องเกลียวล็อค

screw-lock cans

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: กระป๋องเกลียวล็อค
รายละเอียดโดยย่อ: กระป๋องอกาหารที่มีเกลียวล็อคจะช่วยให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตสามารถเคลื่อนย้ายกระป๋องได้อย่าง ปลอดภัยมาก
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สมเกียรติ แก้ววิเวก / 0831271157 / skkaewwiwek@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวชญานิน ขึมภูเขียว

2. นางสาวสาวิตรี ดอกลา

3. นายนริศ ภูมิมิตร