ซุปก้อนจากน้ำก๋วยเตี๋ยว

stock cube of noodle soup

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ซุปก้อนจากน้ำก๋วยเตี๋ยว
รายละเอียดโดยย่อ: ทำให้ได้น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวที่เข้มข้น ลดต้นทุนเครื่องปรุงการทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยว
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนปลาปากวิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สิทธิชัย ยางธิสาร / 0898619668 / sittmin.2518@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. นาฎยา ไล้สีดา

2. ประภาพร พรมพินิจ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายพิพัฒน์ คำวัน

2. นายจักรภัทร หามวงค์

3. นางสาวกนกวรรณ วงค์บุญยัง

4. นางสาวณัฎฐ์นรี เดชป้องหา

5. นายธนภัทร นาพันธ์

6. นางสาวณัฐวิภา วินาโล

วิดีโอ: https://youtu.be/8EAcaLAYbe0