ห้องสะอาดขนาดเล็ก

Small Scale Cleanroom

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ห้องสะอาดขนาดเล็ก
รายละเอียดโดยย่อ: มีขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายได้ ผ่านมาตรฐาน ISO Class 8 และ GMP Class D เหมาะกับการเป็นสื่อการเรียนการสอน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พีรญา รินสาร / 0926659529 / peeraya@samsenwit.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. เมธิน อินทรประสิทธิ์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวณัฐมน อินทอง

2. นายวัฒนพล เนื่องจากจ้อย

3. นายบารมี วุฒิไกรศรีอาคม

วิดีโอ: https://youtu.be/3Ml7L4uaxjI