เตาปิ้ง ย่างห่างมะเร็ง

Toaster away from cancer

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เตาปิ้ง ย่างห่างมะเร็ง
รายละเอียดโดยย่อ: ไม่ทำเกิดรอยไหม้ที่ทำให้เกิดสารก่อมะเร็ง อาหารสุกโดยไม่ต้องพลิก ไม่เกิดควัน ผู้บริโภคสุขภาพดี
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเมืองคง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วันชัย คชเรนทร์ / 0981574855 / wanchai.kho@mkschool.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ศรีกัลยา สิทธินอก

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาววริสา สุพันพิม

2. นางสาวศตพร ชาญนอก

วิดีโอ: https://youtu.be/61plYYBthFw