การประยุกต์ใช้อินดิเคเตอร์จากอัญชันในการตรวจหาความเสี่ยงเบื้องต้นต่อการเป็นโรคเบาหวานด้วยปัสสาวะ

Application of the pea flower indicator for urine prediabetes risk detection

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การประยุกต์ใช้อินดิเคเตอร์จากอัญชันในการตรวจหาความเสี่ยงเบื้องต้นต่อการเป็นโรคเบาหวานด้วยปัสสาวะ
รายละเอียดโดยย่อ: อินดิเคเตอร์จากอัญชันสามารถารตรวจหาความเสี่ยงเบื้องต้นต่อการเป็นโรคเบาหวานด้วยปัสสาวะ
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนบ้านปราสาท
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศิฑา เทภูเขียว / 0943090556 / dream_tar7793@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. เมธาวี ทองพา

2. ทัศนีย์ สมศรี

3. เสาวภา โคมชัย

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. ด.ญ.กมลลักษณ์ บัวระพา

2. ด.ญ.ภัทรวดี เทพดวงดี

วิดีโอ: https://youtu.be/Dup_TTBvHwY