นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยานวดสมุนไพรที่ได้จากพืชน้ำมันท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี

The innovation product Herbal massage from local plants of Ubon Ratchathani province in Thailand

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยานวดสมุนไพรที่ได้จากพืชน้ำมันท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดโดยย่อ: ยานวดซึมเข้าสู่ผิวได้เร็วและที่สำคัญยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับกระบกซึ่งเป็นพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่น
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พจนี สีมาฤทธิ์ / 0873785988 / seemarit3@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. กมลวรรณ วงศ์ก่อ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวชลธิชา แสงสัย

2. นางสาวพิชญ์นันท์ พันธ์แก่น

3. นางสาววิชญาดา เกียรติจตุรภูมิ