เครื่องกายภาพเฉพาะจุด (ขา-แขน) 2 In 1

CCC

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

1 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องกายภาพเฉพาะจุด (ขา-แขน) 2 In 1
รายละเอียดโดยย่อ: เครื่องกายภาพเฉพาะจุด(ขา-แขน) 2 In 1 ทำกายภาพข้อเข่า สะโพกและข้อศอกกับหัวไหล่ได้ทั้งท่านอนและนั่ง
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สุริยา สินชุม / 0902971182 / Sinchum1972@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สุปรียา สะวานนท์

2. วีรัช วุฒิพรหม

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายกฤษดา วงษ์หาจักร

2. นางสาวพรรณิภา อ่อนรัตน์

3. นางสาวสุพัฒตรา รันคำภา