แอปพลิเคชันวินิจฉัยโรคเบื้องต้นจากอาการของผู้ป่วย

Preliminary diagnosis application project based on the patient's symptoms.

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แอปพลิเคชันวินิจฉัยโรคเบื้องต้นจากอาการของผู้ป่วย
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นแอปฯที่จะช่วยให้ผู้ใช้ทราบโรคที่มีโอกาสจะเป็น แนะนำการรักษาสุขภาพเบื้องต้นและสถานพยาบาลใกล้เคียง
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์อานนท์ มากมี / 0817402437 / arnon.m@chs.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ฉวีวรรณ มากมี

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวณัฎฐนันท์ ทรัพย์สุข

2. นางสาวเปรมนิษฐ์นิตา น้อยอ้าย

3. นางสาวจิณณภัชน์ บุญธัญกรณ์

4. นางสาวธัญชะนก เหลืองทองนารา

วิดีโอ: https://youtu.be/2mtwkj69UwE