แชทบอทแจ้งเตือนการรับประทานยาและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานหลังการระบาดโรค COVID-19

Chatbots remind take medicine and care of diabetic patients after COVID-19

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แชทบอทแจ้งเตือนการรับประทานยาและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานหลังการระบาดโรค COVID-19
รายละเอียดโดยย่อ: เพื่อแจ้งเตือนการลืมทานยาของผู้ป่วยโรคเบาหวานและเก็บข้อมูลสำหรับประมวลผลพฤติกรรมการทานยาของผู้ป่วย
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์เดชอุดม ไชยวงศ์คต / 0801767300 / torapictnw@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. นิตยา เมืองนาค

2. นันทนาภรณ์ ไชยวงศ์คต

3. วันวิสา ประสพดี

4. นิติภูมิ ใยปางแก้ว

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวกัญญาพัชร ธงศรี

2. นายอธิปัตย์ นิลทะราช

3. นายวรเมธ เมฆวัน

วิดีโอ: https://youtu.be/llGC_cSAe5k