อุปกรณ์ยืดขาโรคขาสองข้างยาวไม่เท่ากันในท่านั่ง

skin leg traction in a sitting

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อุปกรณ์ยืดขาโรคขาสองข้างยาวไม่เท่ากันในท่านั่ง
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นอุปกรณ์ยืดขาในท่านั่ง ผู้ใช้ทำได้เอง ทำได้ทุกที่มีเก้าอี้ ลดอาการปวด ทำกิจกรรมอื่นได้ขณะทำกายภาพ
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนปลาปากวิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สิทธิชัย ยางธิสาร / 0898619668 / sittmin.2518@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. อรนุช ชื่นตา

2. กุลชา ก้อนใจจิต

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวฟารีดา บุญโชติ

2. นางสาวฐิตินันท์ วงค์ญาพ่อ

3. นางสาวเอวิตา บุญโชติ

4. นางสาวกุลจิรา สุขศิริ

5. นางสาวธัญญารัตน์ ธนะดี

6. นางสาวนฤมล มือถือ 0621526490 E-mail: naruamon3546.f@gmail.com คำหุ่ง

7. นางสาวสุจิตรา ไชยวงค์

8. นางสาววรัทยา แก่นงาม

9. นางสาวบัณฑิตา แสนสามารถ

10. นางสาวฑาณัฐชา เหลากุล

11. นายวรวุธ กองชัย

12. นายธีรภัทร นนบัณดิษฐ

วิดีโอ: https://youtu.be/wZzrzUlQ3t8