การปรับปรุงรูปแบบการยึดเกาะของเซลล์ไฟโปรบลาสบนแผ่นไมโครฟลูอิดิกเพื่อพัฒนาระบบไมโครฟลูอิดิกในการสร้างอุปกรณ์เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการบนชิป

Improving the Adhesive Pattern of Fibroblast Cells on Microfluidic Plates to Develop Microfluidic Systems to Create LOC

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การปรับปรุงรูปแบบการยึดเกาะของเซลล์ไฟโปรบลาสบนแผ่นไมโครฟลูอิดิกเพื่อพัฒนาระบบไมโครฟลูอิดิกในการสร้างอุปกรณ์เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการบนชิป
รายละเอียดโดยย่อ: อุปกรณ์เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการบนชิป (lab on a chip, LOC) ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดของผู้ป่วยโรคมะเร็ง (red blood cell count, RBC count) เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง และได้มีการประยุกต์ใช้เทคนิคไมโครฟลูอิดิก (microfluidics) ที่สามารถตรวจวิเคราะห์สารตัวอย่างได้ในระดับไมโครลิตรได้อย่างแม่นยำ สามารถลดระยะเวลาในการวิเคราะห์สารตัวอย่างให้รวดเร็วมากขึ้น พร้อมทั้งสามารถนำไปใช้ทดสอบประสิทธิภาพของยาเคมีบำบัดให้มีความจำเพาะเจาะจงกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง (targeted cancer therapies) เพื่อให้การรักษาโรคมะเร็งให้มีความแม่นยำมากขึ้น (precision medicine)
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนตะโหมด
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศักดิ์เจริญ ประคำศรี / 0816786770 / prakhamsri@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ฐิติรัตน์ เจริญตา

2. ภัทริตา ขาวนวล

3. กานต์ธิดา จุลฉีด

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายภูรินทร์ วงค์ตั้นหิ้น

2. นายอัสอารี หลีขาว